Sol·licitud d’autorització per a la captació d’imatges

Image

El tràmit

El Consorci està facultat per autoritzar i/o limitar l’ús de l’espai de la Cripta i/o la reproducció de la seva imatge per part de tercers.

La Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell té aprovada l’ordenança de preus públics per a la captació d’imatges i ús de l’espai de l’església i dels terrenys administrats pel Consorci de la Colònia Güell, de conformitat amb els articles 117 i 41.b de la llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

Consulta l'ordenança

Sol·licitud

Les persones i/o entitats interessades en la captació d’imatges de la Cripta de la Colònia Güell han de presentar una sol·licitud, mitjançant instància genèrica, per poder captar i/o reproduir la imatge de la Colònia Güell. En funció de la finalitat i usos d’aquestes imatges el Consorci acceptarà la petició i indicarà quin preu públic resulta d’aplicació.

Instància genèrica